Audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej to analiza faktycznego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i zgodności warunków pracy z obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ.

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy ponosi pracodawca.  Przeprowadzanie kontroli stanu BHP  to też prawny obowiązek, wynikający z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

Obowiązujące przepisy bhp nakładają na pracodawcę szereg zadań i obowiązków. Niedopełnienie ich grozi sankcjami karnymi, a w przypadku powstania wypadku przy pracy może grozić stratami materialnymi, niewypłaceniem ubezpieczenia oraz odpowiedzialnością karną, roszczeniami poszkodowanych i ich rodzin.

Audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej umożliwia zidentyfikować wszystkie nieprawidłowości bez konsekwencji prawnych. Pozwala również w usunąć wszelkie niezgodności i uniknąć ewentualnych konsekwencji wyciąganych przez uprawnione organy kontroli.

Audyt BHPi PPOŻ przeprowadzamy dla Przedsiębiorstw, Spółdzielni, Spółek, Urzędów i Firm z każdej branży.

Forma i zakres audytu ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta i może być przeprowadzony jednorazowo lub cyklicznie.

 

Jaki jest efekt audytu BHP?

Z audytu sporządzany jest szczegółowy raport, który wykazuje wszystkie niezgodności z obowiązującymi przepisami z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej a także ocenę zgodności maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa.

W przypadku stwierdzonych niezgodności bądź uchybień audyt jest poszerzony o wskazówki jak doprowadzić do stanu pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz jak podnieść poziom bezpieczeństwa pracy.