Audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej to analiza faktycznego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodności warunków pracy z obowiązującymi przepisami BHP, ppoż. i ochrony środowiska.

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy ponosi pracodawca.  Przeprowadzanie kontroli stanu BHP  to też prawny obowiązek, wynikający z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

Obowiązujące przepisy bhp nakładają na pracodawcę szereg zadań i obowiązków. Niedopełnienie ich grozi sankcjami karnymi, a w przypadku powstania wypadku przy pracy może grozić stratami materialnymi, niewypłaceniem ubezpieczenia oraz odpowiedzialnością karną, roszczeniami poszkodowanych i ich rodzin.

Audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej umożliwia zidentyfikować wszystkie nieprawidłowości bez konsekwencji prawnych. Pozwala również usunąć wszelkie niezgodności i uniknąć ewentualnych konsekwencji wyciąganych przez uprawnione organy kontroli.

Audyt BHP, ppoż. i ochrony środowiska przeprowadzamy dla Urzędów, Spółdzielni i Firm z każdej branży.

Forma i zakres audytu ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta i może być przeprowadzony jednorazowo lub cyklicznie.

Jaki jest efekt audytu?

Z audytu sporządzany jest szczegółowy raport, który wykazuje wszystkie niezgodności
z obowiązującymi przepisami z zakresu bhp, ppoż. i ochrony środowiska, a także ocenę zgodności maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa.

Audyt może obejmować łącznie wszystkie wyżej wymienione obszary tematyczne, jak również każdy  obszar z osobna.

W przypadku stwierdzonych niezgodności, bądź uchybień audyt jest poszerzony o wskazówki jak doprowadzić do stanu pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz jak podnieść poziom bezpieczeństwa pracy.