Maszyny zakupione przed dniem 1 stycznia 2003r. muszą spełniać co najmniej minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 2006/42/WE, zwanej „dyrektywą maszynową”. W Polsce dyrektywa ta wdrożona jest Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Na pracodawców nałożony jest obowiązek dostosowania do minimalnych wymagań „starych maszyn” do 1 stycznia 2006r.

Wszystkie maszyny i urządzenia wchodzące w zakres dyrektywy 2006/42/WE muszą spełniać szereg wymagań związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracownika.
Zajmujemy się dostosowaniem i oceną pod kątem spełnienia wymagań minimalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Nasza oferta obejmuje:

  • ocenę stopnia spełnienia wymagań minimalnych przez maszynę,
  • doradztwo w zakresie usuwania niezgodności wykrytych podczas audytu,
  • audyt dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR),
  • stworzenie raportu z audytu,
  • pomoc w dobraniu odpowiednich środków bezpieczeństwa,
  • opracowywanie instrukcji obsługi (DTR) dla maszyn oraz linii.

Należy zaznaczyć, że „stare maszyny” nie oznacza się znakiem CE oraz nie wystawia się deklaracji zgodności (chyba, że była przeprowadzona głęboka modernizacja, ale wtedy maszyny należy dostosować do wymagań zasadniczych). Nie jest także wymagana zmiana na maszynie danych producenta na dane podmiotu dostosowującego do minimalnych wymagań.