Odpowiedni stan techniczny maszyn jest kluczowy dla wydajnego działania zakładu przemysłowego, a także dla bezpieczeństwa pracowników. Zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE, która została zaimplementowana do polskich przepisów wraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. na producencie, importerze i użytkowniku maszyny spoczywa obowiązek utrzymania maszyny w stanie niezagrażającym bezpieczeństwu pracowników, podczas prawidłowego użytkowania urządzenia. Dyrektywę należy czytać wraz z ustawą o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2019 r. poz. 155).

Wdrożenie tych przepisów ma na celu określenie tzw. wymagań zasadniczych dla maszyn. Głównym celem obowiązujących dyrektyw jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i zminimalizowanie ryzyka wypadków związanych z obsługą maszyn.

Bezpieczeństwo maszyn: analiza i ocena ryzyka

W celu stworzenia bezpiecznego środowiska obsługi maszyny warto przeprowadzić audyt bezpieczeństwa maszyn. Podczas audytu dokonywana jest analiza zgodności z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi, a także wykrycie wszelkich nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. W następnym kroku nasi specjaliści przygotowują koncepcję bezpieczeństwa, dopasowaną do wymagań prawnych oraz technologii stosowanej w firmie.

Na czym polega audyt bezpieczeństwa maszyny?

Nasz zespół audytowy tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w różnych gałęziach przemysłu. W ramach audytu bezpieczeństwa maszyn wykonujemy ocenę zgodności, ocenę ryzyka, a także raport podsumowujący.

Audyt bezpieczeństwa maszyn możemy podzielić na kilka etapów:

Ocena zgodności:

Przeprowadzamy ocenę zgodności stanu maszyny zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa – zarówno polskimi, jak i europejskimi. Etap ten obejmuje:

  • identyfikację zagrożeń i związanych z nimi sytuacji zagrożenia
  • ocenę ryzyka dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia i sytuacji zagrożenia
  • ewaluację ryzyka i wskazanie ewentualnych działań potrzebnych dla jego zmniejszenia

Dla wykrytych i zidentyfikowanych zagrożeń i niezgodności przygotowujemy koncepcję bezpieczeństwa. Jej celem jest zapewnienie, że audytowana maszyna spełnia wymagania prawne, w szczególności wymagania dotyczące kwestii bezpieczeństwa.

W ramach audytu bezpieczeństwa maszyn przeprowadzamy:

  • analiza dokumentacji dostarczonej przez producenta lub dostawcę maszyny
  • wizja lokalna wraz z oględzinami maszyny
  • kontrola układu sterowania maszyny

Co zawiera raport audytu bezpieczeństwa maszyn?

  • podsumowanie aktualnego stanu prawnego maszyny
  • analiza stanu faktycznego maszyny w kontekście norm bezpieczeństwa
  • ocenę ryzyka zagrożeń

Specjalizujemy się także w opracowywaniu instrukcji obsługi maszyn (DTR), które są wymagane prawnie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży oferujemy również fachowe doradztwo z zakresu bezpieczeństwa pracy i eksploatacji maszyn oraz urządzeń energetycznych.