Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzające, przesyłające i zużywające gaz oraz inne urządzenia, instalacje i sieci gazowe m.in.:

  1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
  2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
  3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
  4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
  5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje rozdzielcze, tłocznie gazu);
  6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
  7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
  8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
  9. turbiny gazowe;
  10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

 

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje odpowiednie świadectwo kwalifikacji uprawniające do wykonywania pracy i nadzorowania w określonym zakresie.

Nasze egzaminy odbywają się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828).

 

Eksploatacja – jest uprawnieniem podstawowym, dzięki któremu osoba może wykonywać pracę w  zakresie przyznanym przez komisję egzaminacyjną.

Szkolenia energetyczne G2 E prowadzone są na podstawie programu obejmującego tematykę egzaminu.

 

Dozór – dedykowany jest dla osób na stanowiskach kierowniczych nadzorujących pracę innych, dla pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  oraz dla właścicieli firm.

Z uprawnieniami dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym, można dokonywać przeglądu stanu technicznego instalacji i podpisywać protokoły z badań.

Szkolenia gazowe G3 D prowadzone są na podstawie programu obejmującego tematykę egzaminu. Kursy są organizowane przez cały rok kalendarzowy.