Jakie korzyści daje outsourcing BHP, PPOŻ i Ochrony Środowiska?

 • Redukcja i kontrola kosztów operacyjnych
 • Uzyskanie dostępu do mocy produkcyjnych najlepszej jakości
 • Zwolnienia własnych zasobów do innych celów
 • Uzyskanie zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje
 • Uporanie się z funkcją trudną do wykonywania lub niemożliwą do kontrolowania

 

Zakres outsourcingu BHP, PPOŻ i Ochrony Środowiska:

 • Reprezentowanie pracodawcy przed organami kontroli w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (PIP, PIS).
 • Pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy – realizacja zaleceń pokontrolnych
 • Wypełnianie dokumentów na potrzeby ZUS, GUS
 • Szkolenia BHP (wstępne i okresowe)
 • Opracowanie oceny ryzyka zawodowego
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa
  i higieny pracy przez pracowników
 • Opracowywanie instrukcji stanowiskowych
 • Nadzór nad właściwym oznakowaniem obiektów w zakresie BHP
 • Pomoc w zlecaniu pomiarów środowiska pracy
 • Opracowanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy
 • Wykonywanie pełnej dokumentacji powypadkowej:
 • uczestnictwo w komisjach powypadkowych
 • sporządzanie protokołów powypadkowych
 • sporządzanie kart wypadku sporządzanie protokołów wysłuchania poszkodowanych
  i świadków
 • sporządzanie kart Z-KW dla ZUS
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP przez pracowników.
 • Nadzór nad właściwym oznakowaniem obiektów w zakresie BHP i PPOŻ.
 • Wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 • Zapewniamy konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
 • Ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczych w zakresie kart ubraniowych pracowników
  i kart środków ochrony indywidualnej, tworzenie tabel przydziału w/w. odzieży roboczej, obuwia
  i środków ochrony indywidualnej.
 • Doradztwo w zakresie odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony zbiorowej
  i indywidualnej.