Obsługa projektu budowlanego w zakresie nadzoru BHP, PPOŻ i ochrony środowiska na terenie budowy:

 • współudział przy tworzeniu planu BiOZ,
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze stanem BHP na budowie,
 • kontrola stanu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy (raporty bhp z kontroli),
 • współpraca z uprawnionymi jednostkami kontroli zewnętrznej badającymi warunki pracy na budowie.

 

Kontrola podwykonawców w poniższym zakresie:

 • weryfikacji dokumentacji IBWR oraz pomoc w ich opracowywaniu,
 • bieżącej kontroli organizacji stanowisk pracy,
 • kontroli stanu technicznego stosowanego sprzętu budowlanego,
 • posiadania aktualnych szkoleń bhp, badań lekarskich oraz uprawnień,
 • weryfikacji realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

Wykonujemy następujące zadania w ramach współpracy ze służbami BHP Generalnego Wykonawcy, Inwestora:

 • weryfikacja: szkoleń BHP, badań lekarskich, kwalifikacji i uprawnień pracowników,
 • audyt sprzętu budowlanego, w tym podlegającego pod dozór UDT,
 • audyt sprzętu i urządzeń elektrycznych,
 • oznaczenie terenu inwestycji:
  • wydzielenia i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych zgodnie z planem organizacji budowy,
  • umieszczenie znaków BHP dotyczących zasad poruszania się na terenie budowy,
  • rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego oraz sorbentów,
  • rozmieszczenie oznakowania ewakuacyjnego i dróg komunikacji i ewakuacji wraz z punktami zbornymi,
 • określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz materiałów niebezpiecznych na terenie budowy,
 • przeprowadzanie szkoleń wprowadzających BHP dla pracowników,
 • bieżąca kontrola placu budowy i odbiory stanowisk pracy, ustalenie wydzielenia stref niebezpiecznych, omówienie z podwykonawcami zagrożeń w obrębie wykonywania prac,
 • udział w spotkaniach koordynacyjnych,
 • udział w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
 • udział w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów podwykonawców,
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP, ppoż. i ochrony środowiska,
 • współpraca z uprawnionymi jednostkami kontroli zewnętrznej kontrolującymi warunki pracy na budowie.

Oferta cenowa wyżej wymienionym usług jest negocjowana indywidualnie z każdym Klientem.