Outsourcing

Outsourcing to wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym firmom.

Outsourcing pozwala na koncentrację procesów zarządczych na zasadniczych celach i kluczowych kompetencjach organizacji a także na zwiększenie elastyczności struktury przedsiębiorstwa, tzn. szybkości, skuteczności i efektywności jego reakcji na zmiany otoczenia rynkowego.

 

Zakres outsourcingu BHP, PPOŻ i Ochrony Środowiska:

 • pomoc i przygotowywanie odpowiedzi na decyzje, nakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) – realizacja zaleceń pokontrolnych,
 • reprezentowanie pracodawcy przed organami kontroli w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (PIP, PIS),
 • wypełnianie dokumentów na potrzeby ZUS, GUS,
 • szkolenia BHP wstępne, okresowe i specjalistyczne,
 • opracowywanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników,
 • opracowywanie instrukcji stanowiskowych, regulaminów wewnętrznych itp.,
 • nadzór nad właściwym oznakowaniem obiektów w zakresie BHP,
 • pomoc w zlecaniu pomiarów środowiska pracy,
 • opracowywanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy oraz w drodze do i z pracy,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP przez pracowników,
 • nadzór nad właściwym oznakowaniem obiektów w zakresie BHP i PPOŻ,
 • doradztwo w zakresie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • zapewniamy konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
 • ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczych w zakresie kart ubraniowych pracowników i kart środków ochrony indywidualnej, tworzenie tabel przydziału w/w. odzieży roboczej, obuwia i środków ochrony indywidualnej,
 • doradztwo w zakresie doboru odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

 

Jakie korzyści daje outsourcing BHP, PPOŻ i Ochrony Środowiska?

 • redukcja i kontrola kosztów operacyjnych,
 • uzyskanie dostępu do wykwalifikowanej kadry,
 • zwolnienia własnych zasobów do innych celów,
 • uzyskanie zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje,
 • uporanie się z funkcją trudną do wykonywania lub niemożliwą do kontrolowania.