Opracowywanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych

W dniu 26.10.2020r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830 z późn. zm.). Przepis ten nakłada na pracodawcę obowiązek opracowania Instrukcje eksploatacyjne dla urządzeń energetycznych.

Urządzenia energetyczne dzieli się na gazowe, cieplne i elektroenergetyczne. Przykładami takich urządzeń są:

 • Stacje transformatorowe i rozdzielnie SN i NN;
 • Agregaty prądotwórcze
 • Kotłownie wodne i parowe
 • Sprężarkownie;
 • Instalacje chłodnicze;

 

Instrukcja eksploatacji każdego urządzenia energetycznego, powinna zawierać zawierającymi w szczególności:

 • charakterystykę urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych;
 • opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań;
 • zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami, zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem w języku polskim;
 • opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego
  w warunkach normalnej pracy tego urządzenia;
 • zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia energetycznego lub grup urządzeń energetycznych;
 • wymagania w zakresie eksploatacji urządzenia energetycznego oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów;
 • wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych dla danego urządzenia
  energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych;
 • identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych oraz zasady postępowania pozwalające na eliminację podanych zagrożeń;
 • organizację prowadzenia prac eksploatacyjnych;
 • wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych
  technicznych lub organizacyjnych środków ochrony, stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych
  dalej „środkami ochronnymi”, określone w odrębnych przepisach;
 • wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia lub grupy urządzeń energetycznych, określone w odrębnych przepisach.

 

Nowe przepisy nakładają na pracodawcę także obowiązek opracowania Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy, która powinna zawierać informacje zawarte w §33:

 • określenie funkcji:
 • poleceniodawcy wraz z wymaganym zakresem jego kwalifikacji oraz zakresem upoważnienia do wydawania poleceń pisemnych;
 • koordynującego wraz z wymaganym zakresem jego kwalifikacji i obowiązków;
 • dopuszczającego wraz z wymaganym zakresem jego kwalifikacji i obowiązków;
 • kierującego zespołem wraz z wymaganym zakresem jego kwalifikacji
  i obowiązków;
 • wskazanie pracodawcy lub pracodawców wraz z zakresem ich odpowiedzialności;
 • określenie zasad:
 • wyznaczania koordynatora w rozumieniu art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wraz ze wskazaniem wymaganych kwalifikacji, jakie posiada;
 • rejestrowania, wydawania, przekazywania, obiegu i przechowywania poleceń pisemnych;
 • łączenia funkcji przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych;
 • ewidencjonowania i okresowych badań sprzętu ochronnego elektroizolacyjnego i wskazującego obecność napięcia;
 • rejestrowania czynności i wymagań organizacji prac eksploatacyjnych na polecenie pisemne zgodnie z § 30 ust. 1pkt 1–5;
 • określenie wykazu prac pomocniczych przy urządzeniach energetycznych, które mogą być wykonywane przez osoby niebędące osobami uprawnionymi zgodnie z § 6 ust. 3;
 • określenie zasad organizacji i nadzoru prac, o których mowa w § 6;
 • określenie warunków i nadzoru bezpiecznego prowadzenia prac przy urządzeniach elektroenergetycznych wymagających użycia sprzętu zmechanizowanego zgodnie z § 23 ust. 5;
 • określenie zasad organizacji oraz narzędzi i środków ochronnych, które stosuje się podczas prowadzenia prac pod napięciem, zgodnie z § 23 ust. 6 i 7, jeżeli prowadzenie takich prac jest przewidziane;
 • określenie zasad organizacji wykonywania prac na dwóch poziomach równocześnie, zgodnie z § 13, jeżeli prowadzenie takich prac jest przewidziane;
 • określenie wzoru polecenia pisemnego;
 • określenie rodzaju zmian, jakie mogą być wprowadzone w poleceniu pisemnym wykonania prac eksploatacyjnych i trybu ich wprowadzenia.

Posiadamy duże doświadczenie w branży energetycznej.

Zapraszamy do współpracy